Utlendingsrett

RettAdvokat har lang erfaring med å bistå klienter i saker som gjelder spørsmål om rett til opphold i Norge. Vi har bistått klienter fra over 80 land. I tillegg til inngående kunnskap om norske og internasjonale bestemmelser om utlendingers rettsstilling har vi også opparbeidet oss betydelig kunnskap om politiske og sosiale forhold i en rekke ulike land og regioner.

To av våre advokater står på det offentliges liste over asyladvokater og blir jevnlig oppnevnt som advokater i saker som gjelder rett til asyl/beskyttelse. Vi har særlig erfaring fra saker som gjelder mindreårige asylsøkere, konvertitter og saker som berører kvinners rettigheter. Vi har også lang erfaring med utelukkelse/eksklusjon fra rett til flyktningstatus og i saker om utvisning eller tilbakekall av gitte tillatelser.  RettAdvokat bistår også klienter i saker som gjelder spørsmål om familiegjenforening.

For norske arbeidsgivere som har behov for utenlandsk arbeidskraft, kan vi gi råd og veiledning i søknadsprosessen.

I en del saker som gjelder utlendingsrett vil klientene ha krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel i saker om utvisning, statsborgerskap og klage på avslått asylsøknad. I saker som eksempelvis gjelder omgjøringsbegjæringer, familiegjenforening eller arbeidstillatelser, vil det som regel ikke være rett til fri rettshjelp. Vi informerer i forkant av hver enkelt sak om saken er dekket av fri rettshjelp eller ikke.

Barne- og familierett

Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern

Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging

Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett

Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.