Bistandsadvokat

Hvert år blir mange kvinner, menn og barn rammet av alvorlig kriminalitet. Den som utsettes for mishandling i familieforhold eller for voldtekt eller andre seksuelle overgrep, har ofte nok med å fungere i hverdagen og forsøke å gjenvinne tryggheten. Møtet med politi og rettsvesen kan da bli en stor tilleggsbelastning. Våre erfarne bistandsadvokater vil bidra til å gjøre en vanskelig og uoversiktlig situasjon tryggere og enklere å håndtere.

Som offer i en alvorlig straffesak vil du ha krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Rett til bistandsadvokat gjelder først og fremst i følgende saker:

  • Mishandling fra ektefelle/samboer eller andre nære familiemedlemmer
  • Voldtekt og seksuelle overgrep
  • Etterlatte ved dødsfall på grunn av straffbar handling
  • Tvangsekteskap
  • Menneskehandel

Hvis du er utsatt for slike straffbare handlinger og er usikker på om du skal anmelde saken til politiet, vil du ha krav på tre timers fri rettshjelp for å få en vurdering av saken og informasjon om dine rettigheter og hva du kan forvente deg hvis du går videre med saken. Hvis saken anmeldes, vil du ha rett til bistandsadvokat gjennom hele prosessen frem til endelig avgjørelse/dom i saken. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg under politiavhør og i retten og fremme eventuelle erstatningskrav på dine vegne. Selv om en sak blir henlagt, vil bistandsadvokaten bistå med å søke voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

RettAdvokat har lang erfaring fra arbeid som bistandsadvokat og kan gi deg den juridiske hjelpen du trenger på ethvert trinn i saken.

Barne- og familierett

Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern

Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging

Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett

Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.