Barne- og familierett

RettAdvokat har lang og bred erfaring innen barne- og familierett. I familiesaker bistår vi i hovedsak foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast, og om samvær. I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert. Vårt fokus er alltid å forsøke å bidra til løsning av slike saker til beste for barnet.

RettAdvokat yter også bistand i barnevernssaker og fører jevnlig saker for Fylkesnemnda. Typisk gjelder dette saker hvor foreldre blir fratatt omsorgen for barn av barneverntjenesten.

RettAdvokat har også god kompetanse i saker om barnebortføring og har representert foreldre både i saker der barn bosatt i utlandet bortføres til Norge, og der barn bosatt i Norge tas ulovlig ut av landet uten samtykke fra den andre forelderen. RettAdvokat står oppført på Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Vi yter ellers bistand ved søknad om separasjon og skilsmisse og økonomisk oppgjør mellom tidligere ektefeller og samboere.

RettAdvokat har svært gunstige priser for opprettelse av samboeravtale, testament og fremtidsfullmakt.

I mange saker som gjelder barne- og familierett, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Barne- og familierett

Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern

Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging

Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett

Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.