Utlendingsrett

RettAdvokat har lang erfaring med å bistå klienter i saker som gjelder spørsmål om rett til opphold i Norge. Vi har bistått klienter fra over 80 land. I tillegg til inngående kunnskap om norske og internasjonale bestemmelser om utlendingers rettsstilling har vi også opparbeidet oss betydelig kunnskap om politiske og sosiale forhold i en rekke ulike land og regioner.

To av våre advokater står på det offentliges liste over asyladvokater og blir jevnlig oppnevnt som advokater i saker som gjelder rett til asyl/beskyttelse. Blant asylsaker som vi har særlig erfaring fra, kan nevnes saker vedrørende mindreårige asylsøkere, konvertitter og saker som berører kvinners rettigheter. Vi har også lang erfaring med saker som gjelder utelukkelse/eksklusjon fra rett til flyktningstatus.

RettAdvokat bistår også jevnlig i saker som gjelder spørsmål om utvisning eller tilbakekall av gitte tillatelser, og vi kan bistå klienter i saker som gjelder spørsmål om familiegjenforening.

For norske arbeidsgivere som har behov for utenlandsk arbeidskraft, kan vi være med og veilede i søknadsprosessen.

I en del saker som gjelder utlendingsrett, vil klientene ha krav på fri rettshjelp. I saker som eksempelvis gjelder omgjøringsbegjæringer, familiegjenforening eller arbeidstillatelser, vil det som regel ikke være rett til fri rettshjelp. Vi informerer i forkant av hver enkelt sak om saken er dekket av fri rettshjelp eller ikke.