Utlendingsrett

RettAdvokat har lang erfaring med å bistå klienter i saker som gjelder spørsmål om rett til opphold i Norge. Vi har bistått klienter fra over 80 land. I tillegg til inngående kunnskap om norske og internasjonale bestemmelser om utlendingers rettsstilling har vi også opparbeidet oss betydelig kunnskap om politiske og sosiale forhold i en rekke ulike land og regioner.

To av våre advokater står på det offentliges liste over asyladvokater og blir jevnlig oppnevnt som advokater i saker som gjelder rett til asyl/beskyttelse. Vi har særlig erfaring fra saker som gjelder mindreårige asylsøkere, konvertitter og saker som berører kvinners rettigheter. Vi har også lang erfaring med utelukkelse/eksklusjon fra rett til flyktningstatus og i saker om utvisning eller tilbakekall av gitte tillatelser.  RettAdvokat bistår også klienter i saker som gjelder spørsmål om familiegjenforening.

For norske arbeidsgivere som har behov for utenlandsk arbeidskraft, kan vi gi råd og veiledning i søknadsprosessen.

I en del saker som gjelder utlendingsrett vil klientene ha krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel i saker om utvisning, statsborgerskap og klage på avslått asylsøknad. I saker som eksempelvis gjelder omgjøringsbegjæringer, familiegjenforening eller arbeidstillatelser, vil det som regel ikke være rett til fri rettshjelp. Vi informerer i forkant av hver enkelt sak om saken er dekket av fri rettshjelp eller ikke.