Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveplanlegging.

God arveplanlegging sikrer at arveoppgjør kan skje uten konflikter og at dine barn og ektefelle/samboer får glede av formuen som du har opparbeidet deg.

Ny arvelov trådte ikraft den 1 januar 2021. Loven gir mer frihet til å bestemme i testament hva som skal skje med dine verdier. Samtidig gir  arveloven et bedre vern for barn fra tidligere forhold.

RettAdvokat tilbyr juridisk rådgivning om arv og arveplanlegging og bistår med opprettelse av testament og andre juridiske dokumenter som regulerer forhold i fremtiden tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Dette gjelder samlivskontrakt, arvepakt, ektepakt og fremtidsfullmakter.  RettAdvokat gjennomfører også arveoppgjør på vegne av arvinger og kan utnevnes som testamentfullbyrdere av arvelater til å forestå skifte og sørge for at testament blir oppfylt slik man har bestemt.  RettAdvokat kan videre bistå i forbindelse med særlige ønsker ved sykdom, alderdom og død. Det kan gjelde spørsmål knyttet til sykehjemsplassering og offentlige omsorgstjenester,  askespredning som et alternativ til gravlegging, med mer.

Ta gjerne kontakt med RettAdvokat for en gjennomgang av reglene i  arveloven og hva det betyr for deg og din familie. Mange er opptatt av hvordan man best kan ivareta både særkullsbarn og gjenlevende ektefelle, og det finnes ulike løsninger for dette.

Våre advokater har undervist i arverett for jusstudenter og har høy kompetanse innen området.

Barne- og familierett

Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern

Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging

Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett

Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.