Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker. Vi bistår klienter etter at barneverntjenesten har truffet vedtak om akuttplassering, og i saker der det er fremmet begjæring om omsorgsovertakelse. RettAdvokat bistår også klienter i saker der barneverntjenesten har startet undersøkelser etter at de har mottatt bekymringsmelding eller annet.

Våre advokater fører saker for Barneverns- og Helsenemnda og domstolene, og vi bistår våre klienter i møter med barneverntjenesten. Vi representerer foreldre, og vi representerer mindreårige som i noen saker kan ha rett til egen advokat. I barnevernssaker som føres for Barneverns- og Helsenemnda og domstolen vil klientene ha krav på fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving.

Advokatene i RettAdvokat er opptatt av å holde seg løpende orientert om utviklingen på dette rettsområdet. Ikke minst innebærer dette at vi følger godt med på ny, norsk lovgivning og avgjørelser fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Barne- og familierett

Barne- og familierett

I foreldretvister og barnevernssaker er vårt fokus å bidra til en løsning til beste for barnet.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat.

Barnevern

Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Personer med lav inntekt og lav formue kan få dekket utgifter til advokatbistand gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Arverett og Arveplanlegging

Arverett og Arveplanlegging

RettAdvokat tilbyr god og rimelig bistand i forbindelse med arveoppgjør og arveplanlegging.

Utlendingsrett

Utlendingsrett

Vi yter bistand til utlendinger som søker opphold i Norge på grunnlag av asyl/beskyttelse, familiegjenforening og arbeid.