Barnevern

RettAdvokat har lang erfaring med å representere klienter i barnevernssaker. Vi bistår klienter etter at barneverntjenesten har truffet vedtak om akuttplassering, og i saker der det er fremmet begjæring om omsorgsovertakelse. RettAdvokat bistår også klienter i saker der barneverntjenesten har startet undersøkelser etter at de har mottatt bekymringsmelding eller annet.

Våre advokater fører saker for Barneverns- og Helsenemnda og domstolene, og vi bistår våre klienter i møter med barneverntjenesten. Vi representerer foreldre, og vi representerer mindreårige som i noen saker kan ha rett til egen advokat. I barnevernssaker som føres for Barneverns- og Helsenemnda og domstolen vil klientene ha krav på fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving.

Advokatene i RettAdvokat er opptatt av å holde seg løpende orientert om utviklingen på dette rettsområdet. Ikke minst innebærer dette at vi følger godt med på ny, norsk lovgivning og avgjørelser fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD).