Barne- og familierett

RettAdvokat har lang og bred erfaring innen barne- og familierett. I familiesaker bistår vi i hovedsak foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast, og om samvær. I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert. Vårt fokus er alltid å forsøke å bidra til løsning av slike saker til beste for barnet.

RettAdvokat yter også bistand i barnevernssaker og fører jevnlig saker for Fylkesnemnda. Typisk gjelder dette saker hvor foreldre blir fratatt omsorgen for barn av barneverntjenesten.

RettAdvokat har også god kompetanse i saker om barnebortføring og har representert foreldre både i saker der barn bosatt i utlandet bortføres til Norge, og der barn bosatt i Norge tas ulovlig ut av landet uten samtykke fra den andre forelderen. RettAdvokat står oppført på Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Vi yter ellers bistand ved søknad om separasjon og skilsmisse og økonomisk oppgjør mellom tidligere ektefeller og samboere.

I mange saker som gjelder barne- og familierett, kan du ha krav på fri rettshjelp.