Barne- og familierett

RettAdvokat har lang og bred erfaring innen barne- og familierett. I familiesaker bistår vi i hovedsak foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast, og om samvær. I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert. Vårt fokus er alltid å forsøke å bidra til løsning av slike saker til beste for barnet.

RettAdvokat yter også bistand i barnevernssaker og fører jevnlig saker for Fylkesnemnda. Typisk gjelder dette saker hvor foreldre blir fratatt omsorgen for barn av barneverntjenesten.

RettAdvokat har også god kompetanse i saker om barnebortføring og har representert foreldre både i saker der barn bosatt i utlandet bortføres til Norge, og der barn bosatt i Norge tas ulovlig ut av landet uten samtykke fra den andre forelderen. RettAdvokat står oppført på Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Vi yter ellers bistand ved søknad om separasjon og skilsmisse og økonomisk oppgjør mellom tidligere ektefeller og samboere.

RettAdvokat har svært gunstige priser for opprettelse av samboeravtale, testament og fremtidsfullmakt.

I mange saker som gjelder barne- og familierett, kan du ha krav på fri rettshjelp.