Bistandsadvokat

RettAdvokat utfører mange oppdrag som bistandsadvokat. Den som er utsatt for visse typer straffbare handlinger, har rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Reglene for hvem som kan få oppnevnt bistandsadvokat omfatter for tiden følgende områder:

  • ofre for seksuelle overgrep
  • ofre for mishandling eller overgrep fra nærstående
  • ofre for alvorlig og grov vold
  • ofre for tvangsekteskap
  • ofre for menneskehandel
  • etterlatte i drapssaker
  • ved rettslig behandling av besøksforbud i eget hjem
  • ved rettslig behandling av besøksforbud på grunnlag av mishandling eller vold fra nærstående

Bistandsadvokaten plikter å ivareta fornærmedes og de etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i en straffesak, og gir også annen hjelp og støtte som er rimelig og naturlig i forbindelse med saken.

RettAdvokat har lang erfaring som bistandsadvokater, og gjør vårt ytterste for å ivareta fornærmedes interesser. Gjennom vår erfaring har vi fått god kjennskap til den vanskelige situasjonen mange ofre kan være i og hva som er nødvendig bistand i den enkelte sak. Vi påtar oss også oppdrag som bistandsadvokat etter direkte henvendelser fra retten og politiet.

Som bistandsadvokat kan vi også bistå med å søke voldsoffererstatning.